Assegurança internacional d’assistència en viatges

El Carnet Jove te protegeix a l’estranger.

Només pel fet de ser titulars del Carnet Jove de les Illes Balears teniu una assegurança internacional d’assistència en viatges, per un termini màxim de 90 dies consecutius per cada viatge fóra de l’Estat espanyol.

Resum de garanties d’assistència

Les principals de les garanties d’assistència són les següents:

- Despeses medicoquirúrgiques, farmacèutiques i/o d’hospitalització a l’estranger, amb un màxim de 3.000 euros a l’estranger i de 6.010’12 euros a EUA i/o Canadà per sinistre. (No seran reemborsades les despeses quan l’import sigui inferior a 9’02 euros).

- Despeses odontològiques d’urgència a l’estranger, amb el límit màxim de 60 euros. (No seran reemborsades les despeses quan l’import sigui inferior a 9’02 euros).

- Repatriació o trasllats sanitaris, amb atenció medicosanitària si fos necessari, davant un accident o malaltia greu en el transcurs d’un viatge.

- Despeses de desplaçament i estada d’un acompanyant, en el cas d’hospitalització superior a cinc dies. En el cas de l’estada, es reemborsarà per allotjament i manutenció fins a un màxim de 45’08 euros diaris per un màxim de 10 dies. Aquesta garantia és aplicable fins i tot si l’acompanyant viatjava amb l’assegurat.

- Trasllat de les despulles des de l’estranger, en el cas de la mort durant un viatge cobert per aquesta assegurança.

- Servei de missatges urgents, derivats de la cobertura de l’assegurança.

- Localització d’equipatges facturats i transportats amb avió, vaixell, ferrocarril o autocar, en cas de pèrdua total o parcial, degut al transport, danys, incendi o sostracció. S’oferirà la col•laboració en la denúncia, la reclamació i les gestions de recerca i localització.

- Responsabilitat civil privada durant el viatge, amb un màxim de 30.050’61 euros per titular, sinistre i any, per les indemnitzacions exigides com civilment responsable directament o subsidiàriament, per danys materials, corporals o patrimonials ocasionats a tercers.

Us aconsellam que consulteu el document PDF adjunt, en el que trobareu tota la informació detallada sobre aquesta assegurança d’assistència en viatge.

Com funciona l’assegurança

El Carnet Jove funciona com una assegurança que requereix la realització de  tràmits  previs a la seva utilització. Per això, abans de res, s’ha de donar avís del problema d’assistència que es requereix. S’ha de telefonar a l’asseguradora +34.91.594.96.11 i informar del cas en el que us trobeu, i des de l’asseguradora us informaran de quines pautes heu de seguir en tot moment.

L’assistència en viatges internacional del Carnet Jove cobreix arreu del món, tant hospitals privats com públics, l’asseguradora disposa de centres de referència, on es pot sol•licitar que s’enviïn les factures del servei directament a l’asseguradora, per això cal donar primer avís a l’asseguradora i seguir les seves indicacions. Aquest procediment es sol tractar en casos d’hospitalització o quan les factures s’estima que seran d’imports elevats. En el cas de petits imports, sempre és preferible que els assegurats abonin les factures i sol•licitin el 100 % del reemborsament, seguint el procediment posterior que establirà directament l’asseguradora.

Es pot donar el cas de que alguns centres mèdics i hospitals sol•licitin un dipòsit als assegurats, o bé directament el pagament de les factures, casos com la visita a un especialista o el servei d’urgències. Si el  titular en el moment de la incidència no disposa d’efectiu per abonar les despeses, recomanem que telefoneu sempre a l’asseguradora al telèfon +34.91.594.96.11 abans d’anar al metge o al centre. Amb la informació que li facilitareu, l’Asseguradora estudiarà la vostra situació d’emergència, valorarà el vostre estat de salut i us donarà tota la informació necessària perquè pugueu rebre l’atenció en un centre mèdic concertat, especialitzat si és necessari, garantint la vostre atenció i evitant el pagament directe per la vostra part.

Per utilitzar l’assistència en viatges internacional del Carnet Jove, no és necessari portar el Certificat ni la contractació, tot i que sempre és preferible que viatgin amb aquesta informació per si la requereixen a duanes. En cas de dubtes, abans, després o durant el viatge, no dubteu en contactar amb l’asseguradora per assessorar-vos de les cobertures. Per poder fer les comprovacions com a titular i assegurat, només es necessari informar a l’asseguradora del vostre DNI / NIE o el número del Carnet Jove.

Recordeu, que heu d’estar actius com a titulars de Carnet Jove de les Illes Balears, en el moment que feu el viatge. El fet de tenir la targeta físicament no vol dir que no estigueu donats de baixa, per voluntat pròpia, per no haver fet el pagament del cànon del Carnet Jove, o bé per haver cancel•lat el compte corrent vinculat al carnet.

Documents i tràmits per sol•licitar el reemborsament d’una incidència

- Carta/informe, indicant les dades personals del Titular del Carnet Jove, indicant (nom i llinatges, DNI, adreça, data naixement, telèfon de contacte, número de Carnet Jove, número de contracte de l’assegurança, número de compte corrent per realitzar el reemborsament a través de transferència bancària, juntament amb un resum amb detall de la incidència i dels serveis obtinguts per l’assegurat (malaltia, accident…).

- Informe mèdic o informe de la incidència, que seran valorats pel departament corresponent de l’asseguradora i determinar si procedeix a la cobertura de la pòlissa.

- Factures originals dels serveis rebuts, a nom del titular del Carnet Jove o de l’assegurança. En cap cas s’acceptaran fotocòpies o duplicats.

- Per poder comprovar que l’assistència, servei i/o accident, s’ha produït durant els primer 90 dies de l’estada a l’estranger, caldrà adjuntar Justificants dels bitllets d’avió, de tren, vaixell, etc… per comprovar que la incidència s’ha produït durant els 90 establerts per la cobertura de l’assegurança.

Per qualsevol tipus de consulta, informació o procediment per la gestió dels tràmits per sol•licitar el reemborsament de despeses per l’asseguradora, es pot contactar directament amb l’assegurança d’assistència en viatges internacionals del Carnet Jove al telèfon: +34.91.594.96.11

Pòlissa d’assegurança